Jak poprosić o punkty porządku obrad spotkania? (2024)

Jak grzecznie poprosić o plan spotkania?

Cześć (imię Odbiorcy), nie mogę się doczekać naszego spotkania w dniu (wstaw szczegóły). Ale niestety wydaje mi się, że nie mam planu. Czy mógłby pan przesłać mi kopię porządku obrad tak szybko, jak to możliwe?

(Video) Rada Miasta Ełku, Komisja Rewizyjna 34 Posiedzenie w dniu 30 maja 2023r., godz. 12:00.
(Rada Miasta Ełku)
Jak profesjonalnie zapytać, jaki jest cel spotkania?

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zaproponowano zorganizowanie spotkania, ale powód spotkania jest niejasny, możesz zadać jedno z poniższych pytań, aby delikatnie zachęcić wszystkich do wyjaśnienia celu:„Na czym powinno skupiać się to spotkanie?” „Co chcemy osiągnąć organizując to spotkanie?”

(Video) Wspólne Posiedzenie Komisji 1.06.2023r. 16:00
(Sesja Rady Miasta Płocka - transmisja)
Jak upewnić się, że program jest wystarczająco szczegółowy?

Oto sekwencja kroków potrzebnych do zaplanowania skutecznego programu spotkania.
 1. Najpierw zdefiniuj wyniki. ...
 2. Określ ramy czasowe spotkania. ...
 3. Wypisz tematy spotkania. ...
 4. Przydziel ramy czasowe według tematu. ...
 5. Zaplanuj strategie uczestnictwa, aby odnieść się do każdego tematu. ...
 6. Zrób test trzeźwości.

(Video) L- 2023 05 30 sesja Rady Powiatu Przeworskiego
(Powiat Przeworski)
Jak zapytać, jaki jest temat spotkania?

10 pytań, które należy zadać przed zaakceptowaniem spotkania
 1. Jaki jest program spotkania? ...
 2. Kto uczestniczy w spotkaniu? ...
 3. Dlaczego potrzebujesz/chcesz mnie zaangażować? ...
 4. O ktorej to się zaczyna? ...
 5. O której godzinie to się skończy? ...
 6. Czy mogę uczestniczyć tylko w mojej części porządku obrad? ...
 7. Co mam przygotować przed spotkaniem?
25 listopada 2011 r

(Video) LIX Sesja Rady Miejskiej w Opocznie - 31.05.2023 r. godz. 09:00
(Gmina Opoczno)
Jak grzecznie poprosić o informacje w wiadomości e-mail?

Konkretne pytania
 1. Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł mi powiedzieć… (ile kosztuje kurs/kiedy kurs się zaczyna/itp.)
 2. Byłbym wdzięczny, gdybyś mi powiedział…
 3. Chciałbym wiedzieć…
 4. Zastanawiałem się, czy mógłbyś mi powiedzieć…
 5. Czy zechciałbyś mi powiedzieć…?
 6. Mógłbyś mi powiedzieć…?

(Video) RETRANSMISJA 70 SESJI RADY MIASTA NIDZICA Z DNIA 25.05.2023
(Telewizja Mazury)
Jak napisać profesjonalnego e-maila z prośbą o spotkanie?

Szanowny [Imię/Nazwisko], Piszę, aby umówić się na spotkanie w celu [napisz, jaki jest cel Twojego spotkania]. Jeśli jesteś dostępny, chciałbym się spotkać o [godzina] dnia [data] w [miejsce]. Potwierdź, czy to Ci odpowiada, czy może inny czas i miejsce jest lepsze.

(Video) LVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Firlej
(Urząd Gminy Firlej)
Czy osoba ubiegająca się o spotkanie powinna zawsze przygotowywać agendę spotkania?

Ustalenie porządku obrad spotkaniapomaga wszystkim pozostać produktywnym i na dobrej drodze– a także pomaga udokumentować, co się stało. Agenda komunikuje uczestnikom, że spotkanie zostanie przeprowadzone w uporządkowany sposób, a celem jest produktywność.

(Video) LIII Sesja Rady Miejskiej w Brzeszczach w dniu 30 maja 2023 r.
(Kontakt Brzeszcze)
Jak przeprowadzić pytanie i odpowiedzieć na spotkaniu?

Aby pomóc Ci usprawnić ten proces, zebraliśmy kilka wskazówek, sztuczek i porad!
 1. Zorganizuj sesję informacyjną.
 2. Zaplanuj czas.
 3. Trzymaj się limitu.
 4. Zdobądź świetnego moderatora.
 5. Przygotowane pytania.
 6. Powiadom publiczność.
 7. Zbieraj pytania przez cały czas.
 8. Nie rozpoczynaj debaty.
28 kwietnia 2023 r

(Video) Obrady LXIV Sesji Rady Miejskiej w Węgorzewie
(Gmina Węgorzewo)
Jaka jest różnica między elementami planu a elementami działania?

Porządki najczęściej obejmują: Elementy informacyjne — udostępnianie aktualizacji dotyczących tematu dla grupy. Na przykład kierownik może przedstawić aktualizację procesu planowania na koniec roku.Elementy akcji – elementy, które oczekujesz, że grupa będzie chciała przejrzeć podczas spotkania.

(Video) Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 56 Posiedzenie w dniu 29 maja 2023r., godz. 10:00.
(Rada Miasta Ełku)
Jakie 7 punktów informacyjnych musi znaleźć się w porządku obrad?

Upewnij się, że masz te 7 punktów w programie następnego spotkania
 • Nazwa spotkania. Porządek każdego spotkania powinien zawierać nazwę spotkania, które ma się odbyć. ...
 • Data i godzina spotkania. ...
 • Konkretne punkty porządku obrad. ...
 • Ilość czasu na każdy punkt porządku obrad. ...
 • Nazwa obok każdego punktu porządku obrad. ...
 • Wprowadzenie do spotkania. ...
 • Podsumowanie spotkania.

(Video) XLIV zwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Wielkie Oczy 31.05.2023
(Gmina Wielkie Oczy)

Jaka jest jedna rzecz, którą musi zawierać program spotkania?

Składa się ona zlistę tematów, działań i działań, które chcesz omówić podczas spotkania. Prostym programem spotkania może być krótka lista wypunktowana. Bardziej szczegółowe programy obejmują opisy każdego punktu programu, materiały referencyjne i oczekiwane wyniki dla każdego tematu dyskusji.

(Video) Gmina Kisielice – transmisja z obrad LI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kisielicach cz. 1
(Gmina Kisielice)
Jak wysłać program spotkania e-mailem?

Możesz wykonać następujące kroki, aby dowiedzieć się, jak skutecznie zaplanować spotkanie przez e-mail:
 1. Napisz jasny temat. Wiersz tematu jest pierwszą rzeczą, którą widzi odbiorca. ...
 2. Użyj profesjonalnego powitania. ...
 3. Przedstaw się. ...
 4. Wyjaśnij cel spotkania. ...
 5. Czas i miejsce. ...
 6. Poproś o odpowiedź lub potwierdzenie. ...
 7. Wyślij przypomnienie.
3 marca 2023 r

Jak poprosić o punkty porządku obrad spotkania? (2024)
Czy warto mieć plan spotkania?

Agenda spotkania pomaga Tobie i Twoim współpracownikom przygotować się do spotkania i przeprowadzić Cię przez kwestie, które musisz omówić. Czas poświęcony na planowanie programu prawdopodobnie zaoszczędzi czas wszystkim uczestnikom spotkania, zapewniając jasny zestaw tematów, celów i ram czasowych.

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 02/02/2024

Views: 5629

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.